(Jeugdhuis)Werkingen Maatschappelijk Kwetsbare Jongeren (WMKJ’s) – Maisons des Jeunes en Milieu Populaire

Meer info over Franstalige jeugdhuizen hier

Plus d’info sur les MJ francophones ici

NL FR

NL

Zeven jeugdhuiswerkingen met Maatschappelijk Kwetsbare jongeren in Brussel maken deel uit van een grotere structuur, nl. vzw DBroej (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren) en vier worden er door ondersteund.

Brussel is een zeer jonge stad. Nergens in België loopt er relatief zoveel jong bloed rond. Maar veel van dit jong talent wordt spijtig genoeg nog onderbenut. De meeste van deze kinderen en jongeren wonen in de meest arme gebieden van Brussel: in de wijken met de hoogste bevolkingsdichtheid en het minste groen, de hoogste werkloosheid, de meeste armoede, de slechtste huisvestingssituatie, …

D’BROEJ vzw, “De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren”, wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren zijn de kinderen en jongeren in een aantal van de meer achtergestelde buurten in Brussel: Zwarte Vijvers in Molenbeek, Chicagowijk, Anneessenswijk en Oud-Laken in Brussel-Stad, Peterbos en Kuregem in Anderlecht, Wijk Chambéry in Etterbeek en de Brabantwijk in Schaarbeek. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, de Brusselse wijken, bieden we een positieve belevingsruimte waarin jongerenhun talenten en competenties verder kunnen ontplooien.

D’BROEJ ontwikkelt deze initiatieven zowel rechtstreeks als via de uitbouw en ondersteuning van lokaal geïntegreerde jeugdwerkingen. Deze wmkj’s,werkingen maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, hebben als doel kinderen en jongeren sociaal weerbaar te maken en hen vaardigheden, houdingen en kennis aan te reiken die helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en die hun positie in de samenleving versterken. Door samenwerkingsverbanden willen we signalen geven aan het beleid en structurele veranderingen op de maatschappelijke agenda zetten. Daarnaast ontwikkelt D’BROEJ een jeugdwelzijnspijler waarmee we op het vlak van een aantal welzijnsthema’s preventieve acties opzetten naar groepen ouders, tieners en jongeren toe en werken we aan de individuele hulpverlening en doorverwijzing van jongeren. We komen op voor hun rechten en belangen met het oog op de structurele verbetering van hun positie in de maatschappij.

D’BROEJ coördineert en ondersteunt hiertoe 7 verschillende Brusselse werkingen, met in totaal een 55-tal personeelsleden, en is steunpunt voor 4 andere Brusselse werkingen. D’BROEJ vzw is opgericht op 24 september 2008 en zal vanaf januari 2010 actief werkzaam zijn als fusievzw voor 7 WMKJ’s :MJ Chicago (Brussel), Centrum West (Molenbeek), Mini-Anneessens (Brussel), Ratatouille (Schaarbeek), Vereniging Marokkaanse Jongeren (Molenbeek), WMKJ A Place To Live (Laken) en Peterbos (Anderlecht). De functies van het vroegere steunpunt BRES worden eveneens overgenomen door de fusievzw. 4 wmkj’s kunnen genieten van het ondersteuningssysteem, zonder opgenomen te zijn in de vzw. Het gaat om WMKJ Foyer, WMKJ Alhambra, WMLK LA J en WMKJ Chambéry.

Doelstellingen

  • Via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De vereniging ontwikkelt deze initiatieven zowel rechtstreeks als via de uitbouw en ondersteuning van lokaal geïntegreerde jeugdwerkingen. Deze werkingen hebben als doel kinderen en jongeren sociaal weerbaar te maken en hen vaardigheden, houdingen en kennis aan te reiken die helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en die hun positie in de samenleving versterken.
  • Het opkomen voor de rechten en belangen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, met het oog op de structurele verbetering van hun positie in de maatschappij.
  • Het bevorderen van de sociale cohesie in verschillende wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Activiteiten

Om haar doelstellingen te verwezenlijken, kan de vereniging onder meer de volgende activiteiten

organiseren:

  • Groepsgebonden activiteiten in de vrije tijd, gericht op zelfontplooiing, bewustwording, positieve belevingsruimte en experimenteerruimte van jongeren, via een divers aanbod van ateliers, projectwerking, spel, sport…;
  • Alle activiteiten gericht op vorming van sociale cohesie en betere beeldvorming van de doelgroep;
  • Doorverwijzing van jongeren naar gespecialiseerde partnerorganisaties;
  • De uitbouw van een werking in leeftijdsgebonden groepen, die een continuïteit en doorgroei mogelijk maken, ondersteund door een professioneel kader, en met bijzondere aandacht voor activiteiten die door de jongeren zelf worden georganiseerd;
  • Het uitbouwen van wijkoverleg en samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties met het oog op het geven van signalen aan het beleid en het aanzetten tot structurele hervormingen;

 

Wil je meer weten over de Franstalige jeugdhuizen in Brussel: klik hier

 

FR

D’BROEJ coordonne et soutient ses 7 maisons de jeunes membres en tant qu’asbl fusion: MJ Chicago (Bruxelles), Centrum-West (Molenbeek), Mini-Anneessens (Bruxelles), Ratatouille (Schaerbeek), Association des Jeunes Molenbeekois (Molenbeek), WMKJ A Place To Live (Laken) et Peterbos (Anderlecht).

D’BROEJ soutient en plus 4 autres maisons de jeunes à Bruxelles : WMKJ Foyer, Alhambra, La J et WMKJ Chambéry.

D’BROEJ vzw
Bruxelles est une ville tres jeune. Nullepart en Belgique la part relative des jeunes dans la population est aussi élevée. Malheureusement le potentiel de ce jeune talent n’est pas assez exploité. La grande majorité des enfants et jeunes se trouve dans les quartiers les plus pauvres de Bruxelles, où la densité de la population est haute, et les espaces verts sont rares, où le taux de chômage est très important, et l’état des logements est problématique.

D’BROEJ vzw, “Bruxelles s’Organise pour l’Emancipation des Jeunes”, veut contribuer  – en développant d’initiatives dans le temps libre –  à l’émancipation (aussi bien individuelle que collective) des enfants et jeunes des quartiers les plus défavorisés à Bruxelles: Etangs-Noirs à Molenbeek, les quartiers de Chicago,  Anneessens et Bockstael à Bruxelles-Ville, les quartiers de Peterbos et Cureghem à Anderlecht, le quartier de Chambéry à Etterbeek, et le quartier Brabant à Schaerbeek. Leur environnement et leur vécu dans les quartiers Bruxellois étant pris comme point de départ, nous voulons créer des espaces d’expériences positives, où les talents et compétences des jeunes peuvent pleinement se développer.

D’BROEJ réalise ces initiatives aussi bien directement envers les jeunes, qu’à travers la mise en œuvre des actions communautaires et par son soutien aux maisons de jeunes orientées vers ces quartiers. Ces maisons de jeunes ont comme objectif de réaliser le potentiel citoyen de nos  jeunes, en renforçant leurs connaissances, aptitudes et attitudes, ainsi en leur permettant de s’épanouir en tant qu’individu, et de les faire avancer dans notre société.  Afin de pouvoir signaler plus efficacement les problèmes aux autorités compétentes, et d’imposer les préoccupations des jeunes à l’agenda politique, nous nous engagerons dans de partenariats durables. Parallèlement, D’BROEJ réalise un pilier “bien-être jeunesse”, qui organise des campagnes préventives autour de problématiques jeunes envers les parents, ados et jeunes, et qui assure l’accompagnement et l’orientation individuel des jeunes qui en ont besoin. Finalement, nous nous engageons à défendre les droits et les intérêts des jeunes afin d’améliorer structurellement leur position dans notre société.

 

Tu veux savoir plus sur les Maison des Jeunes francophones? Cliquez ici!